വിശേഷണം (Adjective) "transcendent" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. transcendent definition: 1. greater, better, more important, or going past or above all others: 2. greater, better, more…. More Tamil words for transcendent. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Malayalam meaning and translation of the word "transcendent" translucent definition: 1. ஷெல்லிங்-எமர்சன் ஆகியோரின் மெய்விளக்கக் கோட்பாட்டாளர், அனுபவங்கடந்த அறிவு மூலதத்துவ ஆராய்ச்சியாளர். The ceremonial procession carrying the sacred golden attire thiruvabharanam for Lord Ayyappa will set off to Sabarimala from Valiyakoickal Sastha Temple at Pandalam on January 12 afternoon. Very excellent; superior or supreme in excellence; surpassing others; as, transcendent worth; transcendent valor. അവ്യയം (Conjunction) ഉപവാക്യം (Phrase) தலை சிறந்த. Transcend definition, to rise above or go beyond; overpass; exceed: to transcend the limits of thought; kindness transcends courtesy. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Transcendence is a state of spiritual attainment that goes beyond our physical selves. 2 : being beyond comprehension. Malayalam meaning and translation of the word "transcendence" தலை சிறந்த. Tamil Translation. See more. scends v.tr. (a.) மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, നിലനില്ക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷതെക്കാൾ ഉന്നതമോ അതിനെ പിന്തള്ളുന്നതോ ആയ അവസ്ഥ, ഭൌതികാനുഭവ സീമകൾക്ക് അതീതമോ ഉപരിയോ ആയ അവസ്ഥാവിശേഷം. Here's how you say it in ${totalLanguages} languages. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. In Hindu philosophy, turiya (Sanskrit: तुरीय, meaning "the fourth") or chaturiya, chaturtha, is pure consciousness.Turiya is the background that underlies and pervades the three common states of consciousness. 4. idealistic, lofty, or visionary. 2. Tamil Meaning of Transcendental - கடந்த தத்துவம் அறிவெல்லை கடந்த கருத்து அறிவெல்லை கடந்த கருத்துச் சுட்டிய பதம் (பெயரடை) காண்டு என்ற மெய்விளக்க அறிஞரின் தத்துவஞ் சார்ந்த காண்டு என்பாரின் கோட்பாட்டினால் குறிக்கப்பட்ட காண்டு என்பாரது கொள்கைத் … 1. transcendent, surpassing, or superior. Need translations for transcendent? … more . Here's how you say it. Maharishi Mahesh Yogi (born Mahesh Prasad Varma, 12 January 1918 – 5 February 2008) was an Indian guru, known for developing the Transcendent Meaning in Malayalam : Find the definition of Transcendent in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Transcendent in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Although people may view self-transcendence in ways that vary based on their own values, the general idea behind it is the same.Self-transcendence is, at its core, about transcending (or rising above) the self and relating to that which is greater than the self. Definition of transcendent. The quality of being devoutly religious. Surpassing, • Transcendental (n.) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) And this is how transcendence can be misconstrued by organized religions. Learn more. Definition: a written or spoken discourse expressing considered thoughts on a subject. 1 a : exceeding usual limits : surpassing. "transcendence" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Need to translate "transcendent" to Kannada? Meditation meaning in Tamil : தியானம் . A state of performing something with extreme power, skill, or determination. c in Kantian philosophy : being beyond the limits of all possible experience and knowledge. What is the Meaning of Self-Transcendence? 1. If an object or a substance is translucent, it is almost transparent, allowing some light…. எல்லை கடந்து செல்கிற. Transcendent definition, going beyond ordinary limits; surpassing; exceeding. Learn more. கடந்த தத்துவம், அறிவெல்லை கடந்த கருத்து, அறிவெல்லை கடந்த கருத்துச் சுட்டிய பதம், (பெயரடை) காண்டு என்ற மெய்விளக்க அறிஞரின் தத்துவஞ் சார்ந்த, காண்டு என்பாரின் கோட்பாட்டினால் குறிக்கப்பட்ட, காண்டு என்பாரது கொள்கைத் திறங்கள் செறிந்த, காண்டு என்பாரின் கொள்கைப்படி அனுபவங் கடந்ததாயினும் அனுபவங்களுக்கு மூலாதாரமான, நடுநிலைக்கால மெய்விளக்கக் கோட்பாட்டின் படி மெய்ந்நிலை வகுப்பு முறைகள் பத்தினுள் அடங்காது அவற்றிற்கு அப்பாற்பட்ட,. The state or fact of being above others in status, rank or importance. Devotees from several parts of the country gathered to offer prayers to Lord Saneeswara on the New Year day. lord tamil meaning and more example for lord will be given in tamil. விளங்காத, (கண) வரைநிலை எண்கள் கொண்டு தொடர்புபடுத்திக் காட்டமுடியாத. നാമം (Noun) ക്രിയ (Verb) புறப்பொருள்கள் யாவும் அகநிலை வெளிப்பாடுகளே என்ற ஷெல்லிங் என்பாரின் மெய்விளக்கஞ் சார்ந்த, புறநிலை அறிவு தாண்டிய, இயற்கை கடந்த, மனித எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட, பகுத்தறிவுக் கெட்டாத, அறிவெல்லை கடந்த,பொருண்மை நிலை கடந்த, கனவியலான, எல்லைமீறிக் கருத்தியலான, மட்டுமீறிய கற்பனைத் திறம் வாய்ந்த, (பே-வ) தௌ்ளிதிற் புலப்படாத, தௌிவற்ற, (பே-வ) புரியாத,. Mēmpaṭṭa. ഭാഷാശൈലി (Idiom) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Whilst it is true there is a higher power, a Supreme God that is not a physical aspect of mankind, the higher power can still be felt from within. Words that rhyme with transcendent include dependent, complement, independent, accident, amendment, movement, settlement, argument, arrangement and attendant. 3. abstract or metaphysical. transcendental translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for transcendental Divine existence. transcend definition: 1. to go further, rise above, or be more important or better than something, especially a limit…. . Malayalam meaning and translation of the word "transcendental" Transcendent definition: Something that is transcendent goes beyond normal limits or boundaries , because it is... | Meaning, pronunciation, translations and examples പ്രത്യയം (Suffix) See more. Meaning of 'transcendent'. സംക്ഷേപം (Abbreviation) Mīṟiccel transcendent. Grandeur, brilliance, lavishness or splendor. 2. being beyond ordinary or common experience, thought, or belief; supernatural. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Transcending, or reaching beyond, the limits of human knowledge; -- applied to affirmations and speculations concerning what lies beyond the reach of the human intellect. மேம்பட்ட. ... A three month study showed that Transcendental Meditation was effective in reducing blood pressure in people with mildly elevated blood pressure. രൂപം மீறிச்செல். Learn more. "transcendental" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) To pass beyond the limits of (a category or conception, for instance): "our desire to ... find love, recognition and acceptance that transcends stereotype, class, age, poverty and physical imperfection" (Catherine Orenstein). The three common states of consciousness are: waking state, dreaming state, and dreamless deep sleep. • Transcendent (a.) TRANSCEND meaning in tamil, TRANSCEND pictures, TRANSCEND pronunciation, TRANSCEND translation,TRANSCEND definition are included in the result of TRANSCEND meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. b : extending or lying beyond the limits of ordinary experience.