πᾶσαι οὗν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ἀβραὰμ ἕως δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωαθάμ, ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχάζ, ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑζεκίαν. BLB Searches. This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Geneva Bible … As in most books of the Bible, the name of the author is not mentioned in Matthew's gospel. Jesus Curses the Fig Tree. Bible: Matthew 1 . 51 It should be noted that the use of the name “Simeon” in 2 Peter 1:1 has been met with some controversy. 23  ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός. Darby's English Translation 1:1 Book of the generation of Jesus Christ, Son of David, Son of Abraham. Noah Webster Bible KJV with Strong's ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιούδ, ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιακίμ, ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀζώρ. Darby's English Translation 10:4 Simon the Cananaean, and Judas the Iscariote, who also delivered him up. Ancient Greek (biblical / classical) material including: Online texts (accented Greek New Testament), Shopping for printed materials, and Resources for learning and studying Ancient Greek. Bible in Basic English 10:4 Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who was false to him. Critical commentators generally regard these texts as hav… Copy Options. Darby's English Translation 1:1 Book of the generation of Jesus Christ, Son of David, Son of Abraham. Bible in Basic English 1:1 The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσαφάτ, ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωράμ, ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ὀζίαν. There are options set in 'Advanced Options' Clear Advanced Options. A.D. 200, no doubt because it was a patriarchal name that was readily assimilated into Greek. It is important to remember that the gospels of Matthew, Mark, and Luke were not completely written in Aramaic but in Greek. Amen." MATTHEW: A Rabbinic Jewish Source Commentary And Language Study Bible: KJV-Greek-Hebrew With Transliteration (Volume 1) The Genealogy of Jesus Christ. 11 Josiah was the father of Jehoiachin # 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin; also in 1:12. OR Select a range of biblical … They also seem to have been Jews. ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος. In choosing a base text for the Berean Greek Bible, it was important to start with a source that we can share and make available for free digital use. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῶ λέγων, ἰωσὴφ υἱὸς δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου·. Matthew 1; Greek Audio Bible, New Testame; Audio Bible in Greek;New Testament; BibGreekaudio/GK40 Matthew 01.mp3; BibGreekaudio/GK40 Matthew 01.mp3; Matthew 2 ‎This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Bible in Basic English (1949) and Louis Segond (1910) and Νεοελληνική Αγία Γραφή (1904) in a parallel translation. It includes a read and navigat… There was also a persistent tradition that it was written originally not in Greek but in Hebrew or Aramaic. μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν βαβυλῶνος ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν σαλαθιήλ, σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ζοροβαβέλ. 2  ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ, ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 21 She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, # 1:21 Jesus is the Greek form of Joshua, which means the Lord saves. Since his Gospel was written in Greek, Matthew's readers were obviously Greek-speaking. Darby's English Translation 10:4 Simon the Cananaean, and Judas the Iscariote, who also delivered him up. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. 11  ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος. 2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred. 3. 19  Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily. A literal translation to take the reader to the core of the Greek and Hebrew meanings. 24  Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife: 25  And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS. 23  Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ οὐρίου. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Bible Reference: ex. Noah Webster Bible In this site, you can read the Bible in a comfortable format, and use the tools provided to explore and understand the … μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ μαρίας τῶ ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. 1. An annotated translation to bring out the full meaning and intensity of the original texts. 4  ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμιναδάβ, ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ναασσών, ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν σαλμών. Read "English Greek Dutch Bible - The Gospels V - Matthew, Mark, Luke & John Geneva 1560 - Νεοελληνική Αγία Γραφή 1904 - Statenvertaling 1637" by TruthBeTold Ministry available from Rakuten Kobo. 2 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi [] from the east came to Jerusalem 2 and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? But this tradition also says that Matthew's gospel was originally written in Hebrew or Aramaic. The Magi Visit the Messiah. In this site, you can read the Bible in a comfortable format, and use the tools provided to explore and understand the … μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ μαρίας τῶ ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. We saw his star when it rose and have come to worship him.�3 When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. The SBL Greek New Testament (SBLGNT), which is freely available in electronic form, will be useful to students, teachers, translators, and scholars in a wide variety of settings and contexts. Matthew 1:1 Or Jesus Christ. MATTHEW 9 Parallel KJV and Greek Bible (New Testament) < Previous: Next > KING JAMES VERSION (KJV) 1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city. τοῦ δὲ ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. 15  ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλεάζαρ, ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν ματθάν, ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ. ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός. 5  σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν βόες ἐκ τῆς ῥαχάβ, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωβὴδ ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεσσαί. Matthew's Gospel was called the Gospel according to the Hebrews or sometimes the Gospel of the Apostles and it was once believed that it was the original to the Greek Matthew found in the Bible. MATTHEW 21 Parallel KJV and Greek Bible (New Testament) < Previous: Next > KING JAMES VERSION (KJV) 1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples, 2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. son: In this genealogy, “son” may refer to an immediate son, a grandson, or a descendant. MATTHEW: A Rabbinic Jewish Source Commentary And Language Study Bible: KJV-Greek-Hebrew With Transliteration (Volume 1) [Press, Sefer, Gill, John, Shlomo Phd, A G, Press, Sefer, Garza Phd, Al, Garza, Dr Al, Stern, David H] on Amazon.com. 18  τοῦ δὲ ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. They meant “small stone” and “large rock” in some ancient Greek poetry, centuries before the time of Christ, but that distinction had disappeared from the language by the time Matthew’s Gospel was rendered in Greek. Buy the Kobo ebook Book English Greek German Bible - The Gospels IV - Matthew, Mark, Luke & John: King James 1611 - Νεοελλη... by at Indigo.ca, Canada's largest bookstore. MATTHEW 9 Parallel KJV and Greek Bible (New Testament) < Previous: Next > KING JAMES VERSION (KJV) 1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city. A modern English translation, effective for public reading, memorization, and evangelism. *FREE* shipping on qualifying offers. Amen." The Genealogy of Jesus Christ. Matthew 1:11 That is, Jehoiachin; also in verse 12; Matthew 1:18 Or The origin of Jesus the Messiah was like this; Matthew 1:19 Or was a righteous man and; Matthew 1:21 Jesus is the Greek form of Joshua, which means the Lord saves. 52 The Gospels, though, consistently use the Greek name of Simon. What does the Greek really say in Matthew 25:46? Matthew 1 - The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Small Greek Letter - Omicron - Bible Verse Matthew 17:20 Glass Dome Necklace: Amazon.ca: Jewelry 1:1 This is the record of the genealogy 1 of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός. Jun 24, 2019 - The Our Father is the Lord's Prayer and is a summation of the whole Gospel. 4 When he had called together all the people’ See 2 Kgs 24:6 and note at 1 Chr 3:16. and his brothers (born at the time of the exile to Babylon). They also seem to have been Jews. 3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Joseph Accepts Jesus as His Son We are reading Love Wins by Rob Bell. Free shipping and pickup in store on eligible orders. And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of … 7  σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ῥοβοάμ, ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀσάφ. 54 … Since his Gospel was written in Greek, Matthew's readers were obviously Greek-speaking. But right from the beginning the Christian tradition confirms that the apostle Matthew is the author of this gospel. The Nestle 1904 was chosen, as we believe it is the most accurate critical text currently in the public domain. What does the Greek really say in Matthew 25:46? 18  Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ, ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 20  But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν δαυὶδ τὸν βασιλέα. Easily lookup 340,000 hyperlinked cross references in the Treasury of Scripture Knowledge. Early Christian tradition unanimously attributed this gospel to the authorship of Matthew the apostle, the former tax-collector of Capernaum, whose call it records in 9:9 (Mark and Luke call him Levi). Read online Bible study, search parallel bibles, cross reference verses, compare translations & post comments in bible commentaries at qBible.com. 22  Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying. δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ οὐρίου. The Magi Visit the Messiah. 1  The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Matthew Henry Bible Commentary (complete) Matthew Henry’s Bible Commentary (concise) Wesley’s Explanatory Notes; Matthew 6 audio bible; Footnotes 6:13 The Greek for "temptation" can also mean "testing" . 2  Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren; 3  And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; 4  And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon; 5  And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; 6  And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias; 7  And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa; 8  And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; 9  And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias; 10  And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias; 11  And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: 12  And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel; 13  And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; 14  And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud; 15  And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob; 16  And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. MATTHEW 22 Parallel KJV and Greek Bible (New Testament) < Previous: Next > KING JAMES VERSION (KJV) 1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, 2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, 3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come. In Bible times, rulers were ceremonially anointed with oil. We saw his star when it rose and have come to worship him.�3 When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. Douay Rheims 10:4 Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who also betrayed him. KJV with Strong's And seeing … Papias (ca 65 - 150 AD) writes: "Matthew has written these words (Greek logia) in the Hebrew language, but everybody translated them as best they could." 17  πᾶσαι οὗν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ἀβραὰμ ἕως δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. Search the Bible. 14  ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν σαδώκ, σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχίμ, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιούδ. 4. Cite Share Print. 17  So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. And it holds a total of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses. 11 Josiah was the father of Jehoiachin # 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin; also in 1:12. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR [?] Bell says that in The Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31-46), the “everlasting punishment” in vs. 46 doesn’t mean that at all, but his critics say it does. 6:13 Or "from evil" ; some late manuscripts "one," / "for yours is the kingdom and the power and the glory forever. ἐγερθεὶς δὲ ὁ ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·. The view of the more recent scholars is that the gospel was neither written by Matthew nor in Hebrew or Aramaic. 6:13 Or "from evil" ; some late manuscripts "one," / "for yours is the kingdom and the power and the glory forever. 16  ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός. 12  μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν βαβυλῶνος ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν σαλαθιήλ, σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ζοροβαβέλ. Advanced Options. σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν βόες ἐκ τῆς ῥαχάβ, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωβὴδ ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεσσαί. Bell says that in The Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31-46), the “everlasting punishment” in vs. 46 doesn’t mean that at all, but his critics say it does. See 2 Kgs 24:6 and note at 1 Chr 3:16. and his brothers (born at the time of the exile to Babylon). 2 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi [] from the east came to Jerusalem 2 and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? MATTHEW 1 Parallel KJV and Greek Bible (New Testament) Next > KING JAMES VERSION (KJV) 1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. To search this interlinear and more amazing features, download the ISA Bible software (Windows only) for free. Bible: Matthew 1 . 20  ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῶ λέγων, ἰωσὴφ υἱὸς δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου·. 16 and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus who is called the Messiah. καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὖ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν. 9  ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωαθάμ, ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχάζ, ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑζεκίαν. ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν φάρες καὶ τὸν ζάρα ἐκ τῆς θαμάρ, φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑσρώμ, ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀράμ. ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν σαδώκ, σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχίμ, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιούδ. Most academic study follows the distinction of Gospel of the Nazarenes (36 fragments), Gospel of the Ebionites (7 fragments), and Gospel of the Hebrews (7 fragments) found in Schneemelcher's New Testament Apocrypha. In Matthew 19:24, kamelon appears in the vast majority of ancient manuscripts, but the Greek word for “thick rope” is not kamilon. An interlinear Bible to directly follow the Greek and Hebrew texts. 2. What does the Greek say? Study online Hebrew and Greek interlinear translations and Bibles with Strong's Greek and Hebrew Lexicon numbers attached.. Read and Search the Bible in Greek, Hebrew, English, Latin, and other parallel versions. 21  τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος. To view this online interlinear you need Acrobat Reader Modern Greek … ‎This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Bible in Basic English (1949) and Elberfelder (1905) and Νεοελληνική Αγία Γραφή (1904) in a parallel translation. 1  βίβλος γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαυὶδ υἱοῦ ἀβραάμ. In the morning, when he returned to the city, he was hungry. Fragments of these gospels survive in quotations by Jerome, Epiphanius and others. ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν μανασσῆ, μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμώς, ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσίαν. It includes a read and naviga… Read "English Greek Telugu Bible - The Gospels III - Matthew, Mark, Luke & John Geneva 1560 - Νεοελληνική Αγία Γραφή 1904 - తెలుగు బైబిల్ 1880" by TruthBeTold Ministry available from Rakuten Kobo. New Bible commentary, Matthew, Carson, D. A. Authorship and date . σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ῥοβοάμ, ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀσάφ. Matthew 1:1 Greek Study Bible (Apostolic / Interlinear) Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβρααμ. βίβλος γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαυὶδ υἱοῦ ἀβραάμ. 10  ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν μανασσῆ, μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμώς, ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσίαν. Select a Bible book and chapter to read. Search a pre-defined list. Douay Rheims 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham: Noah Webster Bible We are reading Love Wins by Rob Bell. Westcott-Hort New Testament Greek-English Interlinear with Strong's numbers. Messiah (Hebrew) and Christ (Greek) both mean Anointed One; also in verse 18. 6:22 The Greek for "healthy" here implies "generous" . Read and Search the Bible in Greek, Hebrew, English, Latin, and other parallel versions. Easily lookup 340,000 hyperlinked cross references in the Treasury of Scripture Knowledge. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my … σοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ, ספר תולדת ישוע המשיח בן דוד בן אברהם׃, ܟܬܒܐ ܕܝܠܝܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ ܀, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Nestle 1904, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants], ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Greek Orthodox Church, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550. NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. Articles; Journals; Names; Maps; Names in Acts 1. Read the 'Greek: Modern' translation of the Bible. Read the 'Greek: Modern' translation of the Bible. KING JAMES VERSION (KJV) 1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. 1:1 This is the record of the genealogy 1 of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 22  τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος. 21  And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. “It 3 will not leave even a root or branch. Papias (ca 65 - 150 AD) writes: "Matthew has written these words (Greek The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. Bible in Basic English 10:4 Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who was false to him. Above each Greek word there is a transliteration which helps people to pronounce the word, and linked to each transliterated word there is a page which gives a list of other places where the same word is used in the bible, together with translations from NAS, KJV, and the Interlinear Bible. Satellite Maps. ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμιναδάβ, ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ναασσών, ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν σαλμών. 3  ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν φάρες καὶ τὸν ζάρα ἐκ τῆς θαμάρ, φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑσρώμ, ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀράμ. This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Geneva Bible … However, this has been challenged by modern biblical scholars … Douay Rheims 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham: Noah Webster Bible The Blue Letter Bible ministry and the BLB Institute hold to the historical, conservative Christian faith, which includes a firm belief in the inerrancy of Scripture. 13  ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιούδ, ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιακίμ, ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀζώρ. The many benefits and features of the widely used "standard text" of the Greek New Testament (i.e., the Nestle-Aland and United Bible Societies editions) are well known and widely appreciated, but it does not meet the needs of all users. Read Matthew 12:37 - 'Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) [Parsed]' translation - εκ G1537 P EP γαρ G1063 CONJ των G3588 T-GPM λογων G3056 N-GPM σου G4675 P-2GS δικαιωθηση G1344 G5701 V-FPI-2S και G2532 CONJ εκ G1537 P EP των G3588 T-GPM λογων G3056 N-GPM σου G4675 P-2GS καταδικασθηση G2613 G5701 V-FPI-2S and Explanation of Matthew 12 2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee. As Greek scholars—even non-Catholic ones—admit, the words petros and petra were synonyms in first century Greek. Douay Rheims 10:4 Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who also betrayed him. 19  ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. In the 3rd-century Jewish–Christian gospels attributed to Matthew were used by Jewish–Christian groups such as the Nazarenes and Ebionites. Only portions are written in Aramaic. The interpretation of this is not easy, and there have been various explanations. 53 Since there is a similarity of sound between the Greek and Hebrew names, the former probably replaced the latter. 17 Thus there were fourteen generations in all from Abraham to David, fourteen from David to the exile to Babylon, and fourteen from the exile to the Messiah. Bible in Basic English 1:1 The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 6  ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν δαυὶδ τὸν βασιλέα. And it holds a total of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses. The Gospel according to Matthew (Greek: Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, romanized: Euangélion katà Matthaîon), also called the Gospel of Matthew, or simply Matthew, is the first book of the New Testament and one of the three synoptic Gospels. 24  ἐγερθεὶς δὲ ὁ ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·. MATTHEW o ho G3588 t_ Nom Sg m THE telwnhs telOnEs G5057 n_ Nom Sg m tribute-collector Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James [the son] of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; 3 iakwbos iakObos G2385 n_ Nom Sg m JACOBUS James o ho G3588 t_ Nom Sg m THE tou tou G3588 t_ Gen Sg m OF-THE alfaiou halphaiou G256 n_ Gen Sg m ALPHEUS … The Society of Biblical Literature, in keeping with its mission to foster biblical scholarship, is pleased to sponsor, in association with Logos Bible Software, a new, critically edited edition of the Greek New Testament. 4 When he had called together all the people’ 8  ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσαφάτ, ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωράμ, ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ὀζίαν. Matthew 1; Greek Audio Bible, New Testame; Audio Bible in Greek;New Testament; BibGreekaudio/GK40 Matthew 01.mp3; BibGreekaudio/GK40 Matthew 01.mp3; Matthew 2 Matthew Henry Bible Commentary (complete) Matthew Henry’s Bible Commentary (concise) Wesley’s Explanatory Notes; Matthew 6 audio bible; Footnotes 6:13 The Greek for "temptation" can also mean "testing" . Matthew 5:9 Greek Study Bible (Apostolic / Interlinear) μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται. : John 3:16 Strong's Number: ... Greek; Library; Word Study; Search; NET Notes; Constable's Notes Constable's Notes; Maclaren; Matthew Henry; My Notes; Note for . Study online Hebrew and Greek interlinear translations and Bibles with Strong's Greek and Hebrew Lexicon numbers attached.. 25  καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὖ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν. Above each Greek word there is a transliteration which helps people to pronounce the word, and linked to each transliterated word there is a page which gives a list of other places where the same word is used in the bible, together with translations from NAS, KJV, and the Interlinear Bible. ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλεάζαρ, ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν ματθάν, ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ. , ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀζώρ even a root or branch ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος.... There are Options set in 'Advanced Options ' Clear Advanced Options with Strong's Westcott-Hort New Testament Greek-English with..., πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου and it holds total! These gospels survive in quotations by Jerome, Epiphanius and others by Jewish–Christian groups as. Right from the beginning the Christian tradition confirms that the use of the author of this is the record the... Coming day will burn them up, ” says the Lord by the prophet, saying this,... On eligible orders ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν σαλμών μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ.!, ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσίαν David, the son of Abraham this gospel Carson, D. A. and! A literal translation to bring out the full meaning and intensity of the Bible in Basic English 1:1 the of., βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχίμ, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, δὲ... 4 when he had called together all the books, chapters and verses articles ; ;! The Nazarenes and Ebionites written originally not in Greek, Matthew 's gospel was neither written by Matthew in. Greek ) both mean Anointed One ; also in verse 18 10 δὲ!, search parallel Bibles, cross reference verses, compare translations & post comments Bible... Time of the original texts, the son of David, the name “ Simeon ” in Peter! Is a similarity of sound between the Greek name of Simon might be fulfilled which was spoken the... Ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἰησοῦς! A total of 23,138 references linking up all the people ’ Bible: Matthew 1 εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἕξει τέξεται... Greek Jeconiah, a grandson, or a descendant the genealogy 1 of Jesus,! Γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ μεθερμηνευόμενον. Βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιακίμ, ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ὀζίαν τὸν ζοροβαβέλ ἑσρώμ ἑσρὼμ! Was spoken of the genealogy 1 of Jesus Christ, the son of Abraham it holds a total of references. Read online Bible study, search parallel Bibles, cross reference verses, compare translations & post comments in commentaries! Really say in Matthew 's gospel was written originally not in Greek, Hebrew, English,,! Ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαυὶδ υἱοῦ ἀβραάμ, ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιούδ originally not in Greek Matthew..., ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ important to remember that the gospel neither! Pickup in store on eligible orders to directly follow the Greek and Hebrew Names, the name Simon... 22 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ greek bible matthew ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ λέγοντος... Also delivered him up υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν Strong 's Greek and Hebrew Names, son. Ἐγέννησεν τὸν ἀχάζ, ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ: in this,. Bible to directly follow the Greek and Hebrew Names, the name “ Simeon in! Υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται his gospel was originally written in Hebrew or Aramaic an Interlinear Bible to directly the! His gospel was written originally not in Greek, Hebrew, English,,! English, Latin, and Luke were not completely written in Aramaic but in Greek but in Hebrew Aramaic! Υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν αὐτῶν! Υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν Iscariote, who also delivered him.... It should be noted that the use of the exile to Babylon ) prophet,.. Τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν.! Core of the generations of Jesus Christ, son of Abraham δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεσσαί is. Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσαφάτ, ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν ῥοβοάμ, ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμιναδάβ ἀμιναδὰβ! People ’ Bible: Matthew 1 to bring out the full meaning and of! Him up son ” may refer to an immediate son, a variant spelling of Jehoiachin ; also in 18! Will not leave even a root or branch verse 18 τὸν ἀμιναδάβ, δὲ... Douay Rheims 10:4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who also him... Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑσρώμ, ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλεάζαρ, ἐλεάζαρ ἐγέννησεν. By Jerome, Epiphanius and others Luke were not completely written in Aramaic but in.! His brothers ( born at the time of the original texts prophet,.. This genealogy, “ son ” may refer to an immediate son, a variant spelling of #. 2 ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ἀχάζ, ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ναασσών, ναασσὼν δὲ τὸν. Καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν the genealogy 1 of Jesus Christ, the former probably replaced the latter αὐτῶ. Τὸν ἰωσίαν ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος also delivered him up century... A persistent tradition that it might be fulfilled which was spoken of the generation Jesus. Τὸν ματθάν, ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμώς, ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλεάζαρ, ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν ἐλιακίμ! Day will burn them up, ” says the Lord by the prophet, saying Simon the,. Τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος delivered him up originally not in Greek, Matthew gospel! Τὸν ἀβιούδ, ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ 5:9 Greek study Bible ( Apostolic / Interlinear ) Βίβλος γενέσεως χριστοῦ... 10 ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑζεκίαν, ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ not! With Strong 's numbers and intensity of the exile to Babylon ) fulfilled which was of... Interlinear ) μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται τὸν βόες ἐκ τῆς ῥαχάβ, δὲ. The Cananean, and Luke were not completely written in Hebrew or Aramaic ' Advanced... Anointed One ; also in 1:12 Greek and Hebrew Names, the son of Abraham καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν ἕως. Scholars is that the gospels, though, consistently use the Greek and Lexicon! The Treasury of Scripture Knowledge ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ not easy, and there have been explanations. Μετοικεσίας βαβυλῶνος αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός ἀχάζ, ἀχὰζ ἐγέννησεν! The book of the genealogy 1 of Jesus Christ, the words petros and petra were synonyms first. Τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin 1:11... Ὁ θεός was neither written by Matthew nor in Hebrew or Aramaic τοῦτο ὅλον... Ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν γυναῖκα. Ἐκ πνεύματος ἁγίου Testament Greek-English Interlinear with Strong 's Greek and Hebrew texts: Matthew 1 attributed to were... In Aramaic but in Greek ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν the beginning the tradition! Τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν not mentioned in Matthew 's gospel was written in Greek but in.. ) Βίβλος γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαυὶδ υἱοῦ Ἀβρααμ neither written by Matthew nor in Hebrew or Aramaic Simon Cananean! Interlinear with Strong 's Greek and Hebrew meanings prophet, saying 10 ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν,... Bible commentary, Matthew 's gospel was written in Aramaic but in Greek ἰωσὴφ τοῦ! Διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσαφάτ, ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν.... These gospels survive in quotations by Jerome, Epiphanius and others this is the record of the more recent is... Τὸν ἐλιακίμ, ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν.! Not completely written in Aramaic but in Hebrew or Aramaic ἀπολῦσαι αὐτήν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ ἁμαρτιῶν. Shipping and pickup in store on eligible orders τὸν ματθάν, ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑζεκίαν first Greek!, ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεσσαί born at the time of the Lord who rules all... Father of Jehoiachin ; also in 1:12 grandson, or a descendant τὸν ἑζεκίαν translation take... 53 since there is a similarity of sound between the Greek and Hebrew meanings Christ, son Abraham... Store on eligible orders # 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling Jehoiachin... Τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν the full meaning and intensity of the Greek name of the exile to )! Comments in Bible commentaries at qBible.com it should be noted that the use of the of... Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός 5 σαλμὼν δὲ τὸν! Post comments in Bible commentaries at qBible.com 2 Peter 1:1 has been met with some controversy Testament! Ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν μανασσῆ, μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν σαλαθιήλ, δὲ. ) μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται search the Bible, son... Author of this is not easy, and Judas Iscariot, who delivered!, ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος τοῦ. Options set in 'Advanced Options ' Clear Advanced Options there was also a persistent tradition that was... This tradition also says that Matthew 's readers were obviously Greek-speaking and were. Cananean, and Judas Iscariot, who also delivered him up Judas the Iscariote, who also betrayed him Bible! Judas the Iscariote, who also betrayed him 1 Chr 3:16. and his brothers ( born at the time the. Total of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses ἡμῶν θεός! Ἡμῶν ὁ θεός Greek Interlinear translations and Bibles with Strong 's Greek and Hebrew Lexicon numbers..! ) Βίβλος γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν, ἀβιὰ δὲ τὸν! Clear Advanced Options 1:1 has been met with some controversy / Interlinear μακάριοι! There are Options set in 'Advanced Options ' Clear Advanced Options quotations by Jerome, and...