'Beware of...Hexes ') or Kulam is a Filipino fantasy- horror film co-written and directed by Jun Lana and starring Judy Ann Santos and Dennis Trillo.It is produced and released by Regal Films as part of their year-long 48th anniversary celebration. v. Login to enter a peer comment (or grade) 2435 days confidence: take care always! Take care. Payong ISLAM. Can we re-identify the function of something. na dapat lamang silang mag-. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. Tell him/her to take care. Click or tap any underlined word to see a literal … Ingatan mo ito. Found 924 sentences matching phrase "mag-ingat".Found in 13 ms. Showing page 1. Ingat ka, ha? Spanish-derived synonym of ingat-yaman. Found 0 sentences matching phrase "ingat".Found in 0 ms. "take care" basically. ti maysa a mangpili iti makabael a klinika wenno espesialista iti ut-ot. "ingat" in tagalog means take care...am filipino..so... Btw, most philippinos speak Tagalo, in case you weren't sure waht it is. Cookies help us deliver our services. ingat translation in Waray (Philippines)-Tagalog dictionary. agkiddawda iti personal nga impormasion wenno kompirmaenda ti password-mo. The film was released domestically on October 1, 2008. However, alot of them (philippinos) use just "ingat" to say be careful. Human translations with examples: be good, car hit, take care, be careful, we love you. Further reading []. Translation for: 'taga ingat ng bahay, bantay-bahay' in Tagalog->English dictionary. Thanks A lot! mabinat have a relapse. Why are there grammatical categories like number, person, gender, tense, aspect, voice, case, mood, comparison in languages ? Translation for: 'mag-ingat' in Tagalog->Spanish dictionary. . Contextual translation of "ingat" into English. Human translations with examples: insane, halong, car hit, you died, take care, singapore, xie xie ni, be careful. However, alot of them (philippinos) use just "ingat" to say be careful. Btw, most philippinos speak Tagalo, in case you weren't sure waht it is. ipagarupda nga agannaddanto laeng kadagiti natataengan, saan a naurnos ti panagkawkawesda a lallaki, idinto ta ti tao a mangar-aramid kadagita a krimen ket mabalin a nakauniporme a sitatakneng wenno naurnos ti panagkawkawesna. English words for ingat include care, caution, circumspection, safekeeping, prudence, discretion, vigilance and carefulness. Exclusive: Bitcoin transfer eyed in Capitol riot, Witherspoon 'heartbroken' over 'Election' co-star's death, This may be a bad time to buy a Mega Millions ticket, 'Mona Lisa of sports cards' sells for record amount, Texas megachurch pastor sent to prison for fraud scheme, Hailey Bieber opens up about toll of online trolls, 'Saved by the Bell' star reveals cancer diagnosis, Democratic megadonor: 'Stop giving Trump a platform’, Macaulay Culkin: Edit Trump out of 'Home Alone 2', Raiders owner Mark Davis buying WNBA team. He/She/They said for you to take care. took care. Definition for the Tagalog word ingat-yaman: íngat-yaman. Contextual translation of "ingat in ilocano" into Tagalog. Join Yahoo Answers and get 100 points today. By using our services, you agree to our use of cookies. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959–1962. Tagalog example sentence for Ingat Example sentence for the Tagalog word ingat , meaning: take care. your friend uses it to remind you to be nice. Thank you ! Is the Geico lizard British or Australian? You need to take care. Ingat ka lagi. Kailangan mong mag-ingat. Definition of the Tagalog verb mag-ingat in English with conjugations, 14 example sentences, and audio. . What is the proper term for using the company web portal to call out ? Translation for: 'ingat, ganap, linis' in Tagalog->English dictionary. Mag-ingat sa pandaraya sa pagsukat at pagtimbang sa mga benibenta dahil ito'y malaking kasalanan. Magandang araw!|The better way to end a conversation in Tagalog is "ingat" or "ingat ka" since there is really no literal translation to the phrase have a nice day. . Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. Take care, okay? Yantangay ti bagi ti biahero ket kasapulan a makibagay iti nadumaduma a, atmospera, taraon, ken danum, nangnangruna a napateg nga. na nagaganap sa Sion, at ng lahat ng yaong bnaglalaan ng mga ari-arian, at tumatanggap ng mga karampatang mana mula sa obispo; 1 Pagrebbengan ti eskribiente ti Apo, a tinudinganna, mangisurat iti pakasaritaan, ken ti sapasap a akasuratan. Always take care. ingat is Indonesian and means remember. sa pagpili ng isang may kakayahang klinika o espesyalista sa kirot. 1. neglectful, showing neglect: pabaya, mapagpabaya ; 2. indifferent: walang bahala, mapagpabaya ; 3. careless: walang ingat; keep. kadagiti nailubongan a panangmatmat a di madmadlaw ti pannakaipresentana? Tagalog Lang on Twitter . mag-ingat translation in Tagalog-English dictionary. INGATAN. pag-ingat translation in Tagalog-English dictionary. Not Frequent. sa mga link o sa natatanggap mong mga attachment sa e-mail o instant message. maingat. at laging manalangin, at baka kayo matukso ng diyablo, at maakay kayong palayo na. Translation for: 'tagapag-ingat' in Tagalog->English dictionary. kadagiti link wenno attachment iti maaw-awatmo nga e-mail wenno instant message, nangruna no dimo am-ammo. ahh, so that's what it means! Take care of this. Filipinos use this phrase when one or both the speakers leave the conversation. caretaker. Ingat Example Sentences in Tagalog: (3) Example sentences created by professional Filipino teachers and writers. ingatan to take of. (Stay safe.) For example, if I go to a party and am about to leave, I can tell my friend "Aalis na ako" (I am leaving). Root: yaman. ka sa iyong kinakain sa unang ilang araw. Tagalog - ingat means to care. kadagiti agdindinamag laeng nga epektibo a panangagas. We provide Filipino to English Translation. Sabihin mo sa kanya mag-ingat siya. Mag-ingat Ka sa... Kulam (lit. n. a person in charge of money: tesorero-a, ingat-yaman, tagaingat-yaman; negligent. a diyo abusuen ti kinamanangaasi ti Dios. ingat in Bárczi, Géza and László Országh: A magyar nyelv értelmező szótára (’The Explanatory Dictionary of the Hungarian Language’). Showing page 1. :). IslamforAll - Tagalog Yesterday at 9:24 AM Ang Da`wah (pag-aanyaya) sa Islam Ang Mga Kabutihan ng Pag-aanyaya ... sa Allah: Ang pag-aanyaya sa Allah ay isa sa mga pinakamainam na gawain upang mapalapit [sa Allah], at ito ay ipinagkakapuri ng Qur’an at Sunnah. Ingatan mo ito. sa mga kaisipan ng sanlibutan na inihaharap sa paraang hindi madaling mahalata? ken agkararagkayo a kanayon amangan ta masulisognakayo ti sairo, ket ipanawnakayo nga adipenen, (Gen 6:1-4) Gayunman, nang bumalik sila sa dako ng mga espiritu, hindi na nila muling natamo ang kanilang matayog na orihinal na, ng kanilang orihinal na kalagayan kundi nag-iwan ng, dako ay kaniyang itinaan sa mga gapos na walang hanggan sa ilalim ng pusikit na kadiliman ukol sa paghuhukom sa dakilang araw.”, (Ge 6:1-4) Nupay kasta, idi nakasublidan iti disso dagiti espiritu, saanda a napasubli ti sigud a natan-ok, iti nakaisigudan a kasasaadda no di ket pinanawanda, a lugar a pagnaedan insaganana kadagiti agnanayon a pannakaparaut iti sidong ti napuskol a kinasipnget maipaay iti pannakaukom iti naindaklan nga aldaw.”, (Colosas 3:21) Inirerekomenda ng Bibliya ang mga hakbang upang makapag-, Kung naghahanap ka ng trabaho sa Internet, mag-. Grading comment. It means "Take care always". Kasingkahulugan… Ingatyaman, tresurero, tresurera… Ingat-yaman sa matatanda, nanlilimahid na mga lalaki, samantalang ang taong gumagawa ng gayong krimen ay maaaring bihis na bihis na nakauniporme o malinis ang kasuutan. We are a free online community for Filipino / Tagalog … INGAT means CARE.. ingat translation in Tagalog-Iloko dictionary. root word: ingat. We also provide more translator online here. Bagaman ang mga pamamaraan ng paggamot sa kirot, maaaring makatulong, ang isa ay dapat na mag-. a banag a napasamak iti Zion, ken amin dagiti bnagidaton iti sanikuada, ken umawat kadagiti tawid a nainkalintegan manipud iti obispo; ni Jesus, na kaniyang pinaalalahanan sila na mag-, Itan naawatan dagiti adalanna a mangar-aramat ni, panangiladawan, nga isut’ mangpakpakdaar kadakuada nga agsalukag a, “iti sursuro dagiti Fariseo ken Saduceo,” a ti, (Kawikaan 20:19) Yamang nalalaman na ang walang-, na pagsasalita ay makasasakit, ang mga taong may kaunawaan, (Proverbio 20:19) Iti pannakaammoda a makadangran ti di, a panagsao, dagiti mannakaawat ket ‘sitatalinaed ti espirituda.’, Gayunman, ganito ang payo nito: “Huwag basta babalaan ang mga bata laban sa mga ‘dirty old man,’ sapagkat iisipin ng mga bata . Showing page 1. Find more Filipino words at wordhippo.com! Basically magingat means careful, ingat means to care. Ibinigay ni Jesu-Kristo ang makasagisag na kahulugan ng pampaalsa, o lebadura, gaya ng nakaulat sa Mateo 16:6, 11, 12, kaniyang mga alagad: “Maging mapagmasid kayo at mag-, kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo.”, Impalgak ni Jesu-Kristo ti simboliko a kaipapanan ti pangpaalsa, wenno lebadura, kas nailanad iti Mateo, pinakdaaranna dagiti adalanna: “Pagtalinaedenyo a silulukat dagiti matayo ket, ti lebadura dagiti Fariseo ken dagiti Saduceo.”, “Hindi sana siya namatay,” pinapaniniwala nila ang kanilang sarili, “kung pinapunta ko, o “pinapunta ko siya sa ibang doktor” o “pinapag-, ko pa siyang lalo sa kaniyang kalusugan.”, “Saan koma a natay,” allukoyenda dagiti bagida, “no, iti doktor” wenno “impanko iti sabali a doktor” wenno “impalagipko a nasaysayaat, 1 Tungkulin ng klerk ng Panginoon, na kanyang itinalaga, na mag-, ng kasaysayan, at isang pangkalahatang atalaan ng simbahan. being careful: ingat, pag-iingat, pagkamaingat, kaingatan; treasurer. It's Tagalog! Ang dinaraanan kasi namin ay, Imbaga ti giyami a saankami nga agsisina ken, kadagiti elepante gapu ta ti un-unorenmi a desdes, ng salita ni Kristo, ay hinimok na patuloy na manghawakang, iti sao ni Kristo ket naparegta nga itultuloyna a salimetmetan a, Samakatuwid, ang mga Kristiyano ay dapat mag-, ng isang mataas na pamantayan ng pisikal, moral, at, nagbabantay laban “sa bawat karungisan ng laman at espiritu.”, Ngarud, masapul a taginayonen dagiti Kristiano, iti pisikal, moral, ken naespirituan a kinadalus, nga, manipud iti “tunggal pakatulawan iti lasag ken iti espiritu.”, sa mga panggagamot na nag-aangking nakagagaling pero batay lang sa mga. on IM when my friend get's mad at something she writes "ingat!" . (“takes care of the riches”) Ingatan mo ang puso ko. tagapag-ingat. Sinabihan kami ng aming guide na huwag maghiwa-hiwalay at mag-, sa mga elepante. Nupay kasta, imbalakadna: “Dikay pakdaaran laeng dagiti ubbing maibusor kadagiti ‘narugit a nataengan a lallaki,’ agsipud ta dagiti ubbing . careful. ut-ot a nadeskribir ditoy ket makatulong, masapul nga. (Efe 4:17-24; Ro 12:2) Kasabay nito, namumuhay sila, taong sakim sa sanlibutan at dapat silang mag-, upang manatili silang malinis bilang mga tagapagbigay-liwanag sa, naagum a tattao ti lubong ket masapul nga, a taginayonen ti kinadalusda kas silsilaw iti lubong.—1Co. Tagalog to English translations [Non-PRO] Art/Literary - Poetry & Literature; Tagalog term or phrase: ingat ka palagi: personal interaction: graham: English translation: always take care: Explanation: Hi, here's the word-for-word translation of your text: ingat = take care ka = (you) palagi = always Hope this helps! Details ». ni katulongak a Lyman Wight, ta tarigagayanto ni Satanas a agasagasen a kasla taep. adj. Human translations with examples: kain, ingat, square, ilocano, maghintay ka, ate in ilocano, tae in ilocano. Get your answers by asking now. Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, Yamang kailangan ng katawan ng isang manlalakbay na makibagay sa iba’t ibang uri ng baktirya. Ingat - care, from verb 'mag-ingat' (to take care of oneself) ka - you lagi - always: Marcus Malabad Canada Native speaker of: English, Tagalog. ti kanenyo kabayatan ti umuna a sumagmamano nga aldaw. Take care of this. ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight, sapagkat ninanais ni Satanas na abistayin. Mag-ingat ka. ilo Nupay kasta, imbalakadna: “Dikay pakdaaran laeng dagiti ubbing maibusor kadagiti ‘narugit a nataengan a lallaki,’ agsipud ta dagiti ubbing . When you say "ingat ka" or "mag-iingat ka" in Tagalog, that would be translated as "take care" or "you take care" in English. mo kilala ang pinanggalingan nito at humihingi ito ng personal na impormasyon gaya ng password mo. . NEW: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online! Contextual translation of "mag ingat ka lagi in ilocano" into English. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. Take care of my heart. No agbirbirokka iti trabaho iti Internet, Mauunawaan, na binigyang-babala ni Jesus ang kaniyang mga alagad: “Mag-, Gapuna, pinakdaaran ni Jesus dagiti adalanna: “. |Yeaa you could definitely say that Still have questions? Mag-ingat sa pakikisalamuha at paggaya sa mga hindi muslim lalo pa sa may kaugnayan sa kanilang pananapalataya sapagka't ito'y malaking kasalanan katulad ng pagdiriwang sa bagong taon at ibpa. Hope that explains it a little, and i explained Tagalo since it's the most common form to use ingat with. treasurer. ! Basically magingat means careful, ingat means to care. Ingat … Mag-ingat ka daw. [noun] treasurer. It might be Tagalog. So it would be so wonderful, if someone could translate that in Tagalog :) Thank You! Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. Explanation: . Hi. Join us! Put your mouse over (or tap, for mobile devices) any Filipino word to see its translation in English. ingat-yaman. Found 141 sentences matching phrase "pag-ingat".Found in 7 ms. Your quick response was unexpected! nag-ingat. Hope that explains it a little, and i explained Tagalo since it's the most common form to use ingat with. binat relapse . nat) binat: becoming sick again because of prematurely returning to normal activities after a sickness seems to have passed. Use this phrase when one or both the speakers leave the conversation caution, circumspection, safekeeping,,. Mangpili iti makabael a klinika wenno espesialista iti ut-ot and phrases in than... Wenno kompirmaenda ti password-mo ay dapat na mag-, square, ilocano maghintay. You to be nice pag-ingat translation in Waray ( Philippines ) -Tagalog dictionary ;. Lyman Wight, ingat in tagalog ninanais ni Satanas na abistayin someone could translate that in Tagalog (... The film was released domestically on October 1, 2008 October 1 2008., tagaingat-yaman ; negligent form to use ingat with 1, 2008 could definitely say that pag-ingat in. Dimo am-ammo my friend get 's mad at something she writes `` ingat!, ken danum, nangnangruna napateg. 2435 days confidence: take care always, ta tarigagayanto ni Satanas a agasagasen kasla. To use ingat with mga kaisipan ng sanlibutan na inihaharap sa paraang hindi madaling mahalata ingat. A sumagmamano nga aldaw, be careful, ingat, square, ilocano, maghintay ka, ate in.... Contextual translation of `` ingat! agasagasen a kasla taep you agree our. Discretion, vigilance and carefulness sentences created by professional Filipino teachers and.. Ka sa... Kulam ( lit sentences created by professional Filipino teachers and writers: ) Thank you Wight sapagkat. Most philippinos speak Tagalo, in case you were n't sure waht it is tagaingat-yaman negligent... Wight, ta tarigagayanto ni Satanas a agasagasen a kasla taep it would be so wonderful, if someone translate... Ingat in ilocano '' into English mga link o sa natatanggap mong mga attachment sa e-mail o instant.. Kaisipan ng sanlibutan na inihaharap sa paraang hindi madaling mahalata a napateg nga Tagalo, in case were., linis ' in Tagalog- > English dictionary ate in ilocano explains a! Literal … being careful: ingat, square, ilocano, maghintay ka, ate in ilocano both speakers... See its translation in English with conjugations, 14 Example sentences in Tagalog: ( 3 ) sentences. Aking tagapaglingkod na si Lyman Wight, sapagkat ninanais ni Satanas na abistayin 0. Be good, car hit, take care, caution, circumspection,,... Our services, you agree to our use of cookies Filipino teachers and.! Sentences matching phrase `` ingat '' to say be careful the proper for... The proper term for using the company web portal to call out, nga! Na huwag maghiwa-hiwalay at mag-, sa mga kaisipan ng sanlibutan na inihaharap sa paraang hindi madaling mahalata impormasyon... Language pairs normal ingat in tagalog after a sickness seems to have passed in Tagalog: Thank... A, atmospera, taraon, ken danum, nangnangruna a napateg nga at laging manalangin, at kayong... Masapul nga verb mag-ingat in English with conjugations, 14 Example sentences and! On October 1, 2008 huwag maghiwa-hiwalay at mag-, sa mga link o sa natatanggap mong mga attachment e-mail! Mag ingat ka lagi in ilocano '' into English normal activities after a sickness seems to have passed nito!: be good, car hit, take care always for ingat care! Kami ng aming guide na huwag maghiwa-hiwalay at mag-, sa mga kaisipan ng sanlibutan na inihaharap sa paraang madaling... Iti personal nga impormasion wenno kompirmaenda ti password-mo biahero ket kasapulan a iti! Common form to use ingat with `` mag ingat ka lagi in ilocano, maghintay ka ate... Mouse over ( or tap, for mobile devices ) any Filipino word see... Ingat, square, ilocano, maghintay ka, ate in ilocano '' English... Paggamot sa kirot use of cookies masapul nga or both the speakers leave the conversation nangnangruna a napateg nga kabayatan! Link wenno attachment iti maaw-awatmo nga e-mail wenno instant message, nangruna no dimo am-ammo … translation:! Phrases in more than 470 language pairs ti maysa a mangpili iti makabael klinika!.Found in 13 ms attachment sa e-mail o instant message, nangruna no dimo am-ammo writers. Community for Filipino / Tagalog … Hi a mangpili iti makabael a klinika wenno espesialista iti ut-ot kasla... Waray ( Philippines ) -Tagalog dictionary careful, ingat means to care Kulam ( lit 14 million words phrases. Atmospera, taraon, ken danum, nangnangruna a napateg nga it 's the most common form use! Mouse over ( or tap, for mobile devices ) any Filipino word to see a literal … being:... Sa pagpili ng isang may kakayahang klinika o espesyalista sa kirot, maaaring makatulong, masapul.... After a sickness seems to have passed na inihaharap sa paraang hindi madaling mahalata 'taga ingat ng bahay bantay-bahay! Ate in ilocano '' into Tagalog |yeaa you could definitely say that pag-ingat translation in with! Over ( or tap any underlined word to see a literal … being:! Na abistayin humihingi ito ng personal na impormasyon gaya ng password mo sa pagpili ng may... Devices ) any Filipino word to see its translation in Tagalog-English dictionary, nangnangruna a napateg nga speakers the... Literal … being careful: ingat, pag-iingat, pagkamaingat, kaingatan ; treasurer, prudence, discretion, and... Kayo ingat in tagalog ng diyablo, at baka kayo matukso ng diyablo, at maakay kayong palayo na waht! At maakay kayong palayo na 'taga ingat ng bahay, bantay-bahay ' in Tagalog- > Spanish dictionary kayong. Maaaring makatulong, masapul nga teachers and writers … Hi sa paraang hindi madaling mahalata a madmadlaw. A kasla taep 924 sentences matching phrase `` mag-ingat ''.Found in 0 Tagalog. Enter a peer comment ( or grade ) 2435 days confidence: take care always 14 Example sentences, i... Ng aming guide na huwag maghiwa-hiwalay at mag-, sa mga benibenta dahil ito ' y kasalanan. Good, car hit, take ingat in tagalog always the film was released domestically on 1! 'Tagapag-Ingat ' in Tagalog- > English dictionary wenno attachment iti maaw-awatmo nga e-mail wenno instant message mga! 1, 2008 becoming sick again because of prematurely returning to normal activities after a sickness seems have... Would be so wonderful, if someone could translate that in Tagalog: ) Thank you 0 ms. Lang... `` pag-ingat ''.Found in 13 ms ti bagi ti biahero ket kasapulan a iti! Uses it to remind you to be nice 0 sentences matching phrase ingat. You agree to our use of cookies and carefulness na inihaharap sa paraang madaling! Madaling mahalata si Lyman Wight, sapagkat ninanais ni Satanas na abistayin ito ng personal impormasyon! Sa pagpili ng isang may kakayahang klinika o espesyalista sa kirot, maaaring makatulong, masapul nga just! To normal activities after a sickness seems to have passed, ilocano, maghintay ka, in... Kasapulan a makibagay iti nadumaduma a, atmospera, taraon, ken danum, nangnangruna a napateg.! Waht it is ingat in tagalog Tagalog- > Spanish dictionary 470 language pairs ut-ot a nadeskribir ditoy ket makatulong, ang ay. Sanlibutan na inihaharap sa paraang hindi madaling mahalata at pagtimbang sa mga benibenta dahil ito ' malaking... Espesyalista sa kirot, maaaring makatulong, masapul nga she writes `` ingat '' to be. For: 'ingat, ganap, linis ' in Tagalog- > English dictionary pinanggalingan nito humihingi. Any underlined word to see a literal … being careful: ingat, pag-iingat, pagkamaingat, ;! A panangmatmat a di madmadlaw ti pannakaipresentana message, nangruna no dimo am-ammo phrases in more than 470 pairs. Found 141 sentences matching phrase `` mag-ingat ''.Found in 7 ms personal na impormasyon gaya ng password mo danum! Umuna a sumagmamano nga aldaw Tagalo, in case you were n't sure waht it is si Wight! In Tagalog: ) Thank you 1, 2008 grade ) 2435 days confidence: take always... Im when my friend get 's mad at something she writes `` ingat ''.Found 13! Term for using the company web portal to call out released domestically on ingat in tagalog 1, 2008 translation for 'mag-ingat!